Handel en Logistiek versterken economisch herstel!

Input voor het regeerakkoord vanuit 16 logistieke partijen

Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld, waar het fantastisch is om te mogen wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden. Handel en logistiek vormen samen het fundament van die Nederlandse welvaart. Dat we wereldwijd in handel en logistiek blijven excelleren, is echt geen vanzelfsprekendheid. De wereld, en daarmee de Nederlandse samenleving en economie, verandert razendsnel.

In die veranderende wereld willen wij, als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Nederland een aanbod doen. Een aanbod met als ijkpunt 2040. Voor Nederland gaan wij, samen met de aan ons gelieerde ondernemingen en overige stakeholders, keihard aan de slag om ons logistieke systeem in 2040 competitief, duurzaam, innovatief en veilig te laten zijn. Daarmee leveren wij samen een maximale bijdrage aan de toekomst van onze samenleving, zowel in Nederland als in Europa.

Deze ‘Visie op 2040’ is de basis van onze inzet voor de logistieke toekomst van onder andere Nederland. De visie is onder meer input voor onze gesprekken aan de Klimaattafels, over de toekomst van de topsectoren en maakt deel uit van de gezamenlijke ambitie met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek. Wij zien er naar uit om met zo veel mogelijk partijen samen te werken aan een sterk, leefbaar en welvarend Nederland.

Lobbypunten

Waar wij ons sterk voor maken!

Het aanbod van de logistieke partijen kunnen kabinet en Kamer met de volgende maatregelen versterken:

I.

Infrastructuur

Infrastructuur

Onderhoud: achterstallig onderhoud aan weg-, water- en spoorinfrastructuur wordt met een programmatische aanpak versneld uitgevoerd;

Werkzaamheden: goede afstemming tussen wegbeheerders bij het beheer en onderhoud van infrastructuur, ten gunste van doorstroming en bereikbaarheid;

Capaciteit: op basis van de knelpunten en economische kansen uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse worden in het Mobiliteitsfonds geborgd dat tijdig voldoende capaciteit wordt geboden voor het goederenvervoer op het (vaar)wegennet en het spoornet;

Spoorgoederenvervoer: borgen van voldoende toegewezen capaciteit op het gemengde net voor het spoorgoederenvervoer, geen nationale beperkingen op de TEN-T corridors, in het Mobiliteitsfonds opnemen van de netwerk-interventies uit de Marktvisie-spoorgoederenvervoer;

Buisleidingen: vanuit Mobiliteitsfonds publieke medefinanciering van buisleidingen mogelijk maken, van belang voor klimaatbeleid (warmte, CO2, H2) en transport gevaarlijke stoffen en het versterken van de rol van zeehavens in de energietransitie;

Knooppunten: optimaliseren van verbindingen tussen multimodale knooppunten zodat weg-, water- en spoorvervoer beter op elkaar kunnen aansluiten.

II.

Innovatie

Innovatie

Duurzaamheid: stimuleren van innovatie door bij aanbestedingen niet uitsluitend de laagste prijs de bepalende factor te laten zijn;

Digitalisering: optimaliseren van digitale logistieke processen door het combineren en delen van data van overheid en bedrijfsleven;

Innovatie: stimuleren van het opschalen en uitrollen van succesvolle innovaties;

Geluid en trillingen: laagdrempelige stimuleringsregelingen voor (spoor)vervoerders om te investeren in geluids- en trillingsarm materieel om omgevingshinder verder terug te dringen.

III.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Netwerk: voldoende capaciteit van het energienetwerk en dekkend netwerk van laadvoorzieningen/-infrastructuur voor emissievrije voer- en vaartuigen;

Gelijk speelveld: wet- en regelgeving die zorgt voor een gelijk speelveld op Europees en internationaal niveau om gebruik van schonere brandstoffen te stimuleren;

Emissie: laagdrempelige (Europese) subsidies voor vernieuwende technologie om de overstap naar meer emissievrije voer- en vaartuigen te stimuleren;

Green Deal: betrek plannen van de logistieke partijen voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens bij de uitwerking van de Europese Green Deal.

Integraliteit: bewaak de integraliteit van wet- en regelgeving en voorkom opstapeling van duurzaamheidsmaatregelen die elkaar doorkruisen zodat de meeste klimaatwinst per geïnvesteerde euro wordt gerealiseerd.

IV.

Mensen

Mensen

Een leven lang leren: maatregelen, experimenten en regelingen vanuit de overheid om het leren tijdens de loopbaan en om- en bijscholing te stimuleren;

Leer-werk-akkoorden: mensen voorbereiden op de banen van morgen;

Aansluiten van onderwijsprogramma’s en het Topsectorenbeleid op actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld: breder opleiden zodat mensen flexibeler inzetbaar zijn, digitalisering, autonoom varen) zodat het onderwijs goed aansluit bij de praktijk.

V.
Veiligheid

Veiligheid

Gelijk speelveld: borg gelijk speelveld op Europees en internationaal niveau door heldere en eenduidige wet- en regelgeving m.b.t. veiligheidsnormen en effectieve grenscontroles;

Efficiency: meer capaciteit toezichthouders en inzet digitalisering voor ongestoord goederenverkeer, met een minimum van administratieve handelingen;

Informatie: netwerk van slimme camera’s langs hoofdwegennet en parkeerplaatsen;

Samenwerking: een krachtige publiek-private samenwerking op basis van gelijkwaardigheid voor de aanpak van ondermijning en voor de realisatie van digitale veiligheid, ofwel cybersecurity om de kwetsbaarheid te verminderen.

Onze partijen

Maak kennis met de Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie bestaan uit 16 Nederlandse partijen: bedrijven en kennisinstituten die hun krachten hebben gebundeld om de Nederlandse logistiek klaar te stomen voor de toekomst!

Laatste nieuws

Welkom

welkom
Lees verder →

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op