Logistieke Alliantie

Onze lobbypunten

De combinatie van de inzet van de 18 partijen van de Logistieke Alliantie en een gericht overheidsbeleid biedt de Nederlandse economie en samenleving welvaart. Daarnaast levert het een substantiële bijdrage aan het verdienvermogen.

Het aanbod van de logistieke partijen kunnen kabinet en Kamer versterken door gerichte maatregelen te treffen.

Lobbypunten

Lobbypunten

I. Infrastructuur

Onderhoud

Achterstallig onderhoud aan weg-, water- en spoorinfrastructuur wordt met een programmatische aanpak versneld uitgevoerd.

Werkzaamheden

Goede afstemming tussen wegbeheerders bij het beheer en onderhoud van infrastructuur, ten gunste van doorstroming en bereikbaarheid.

Capaciteit

Op basis van de knelpunten en economische kansen uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse​ worden in het Mobiliteitsfonds geborgd dat tijdig voldoende capaciteit wordt geboden voor het goederenvervoer op het (vaar)wegennet en het spoornet.

Spoorgoederenvervoer

Borgen van voldoende toegewezen capaciteit op het gemengde net voor het spoorgoederenvervoer, geen nationale beperkingen op de TEN-T corridors, in het Mobiliteitsfonds opnemen van de netwerk-interventies uit de Marktvisie-spoorgoederenvervoer.

Buisleidingen

Vanuit Mobiliteitsfonds publieke medefinanciering van buisleidingen mogelijk maken, van belang voor klimaatbeleid (warmte, CO2, H2) en transport gevaarlijke stoffen en het versterken van de rol van zeehavens in de energietransitie.

Knooppunten

Optimaliseren van verbindingen tussen multimodale knooppunten zodat weg-, water- en spoorvervoer beter op elkaar kunnen aansluiten.

II. Innovatie

Duurzaamheid

Stimuleren van innovatie door bij aanbestedingen niet uitsluitend de laagste prijs de bepalende factor te laten zijn.

Digitalisering

Optimaliseren van digitale logistieke processen door het combineren en delen van data van overheid en bedrijfsleven.

Innovatie

Stimuleren van het opschalen en uitrollen van succesvolle innovaties.

Geluid en trillingen

Laagdrempelige stimuleringsregelingen voor (spoor)vervoerders om te investeren in geluids- en trillingsarm materieel om omgevingshinder verder terug te dringen.

III. Duurzaamheid

Netwerk

Voldoende capaciteit van het energienetwerk en dekkend netwerk van laadvoorzieningen/-infrastructuur voor emissievrije voer- en vaartuigen.

Gelijk speelveld

Wet- en regelgeving die zorgt voor een gelijk speelveld op Europees en internationaal niveau om gebruik van schonere brandstoffen te stimuleren.

Emissie

Laagdrempelige (Europese) subsidies voor vernieuwende technologie om de overstap naar meer emissievrije voer- en vaartuigen te stimuleren.

Green Deal

Betrek plannen van de logistieke partijen voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens bij de uitwerking van de Europese Green Deal.

Integraliteit

Bewaak de integraliteit van wet- en regelgeving en voorkom opstapeling van duurzaamheidsmaatregelen die elkaar doorkruisen zodat de meeste klimaatwinst per geïnvesteerde euro wordt gerealiseerd

IV. Mensen

Een leven lang leren

Maatregelen, experimenten en regelingen vanuit de overheid om het leren tijdens de loopbaan en om- en bijscholing te stimuleren.

Leer-werk-akkoorden

Mensen voorbereiden op de banen van morgen.

Aansluiten van onderwijsprogramma’s en het Topsectorenbeleid op actuele ontwikkelingen

Bijvoorbeeld het breder opleiden zodat mensen flexibeler inzetbaar zijn (digitalisering, autonoom varen) zodat het onderwijs goed aansluit bij de praktijk.

V. Veiligheid

Gelijk speelveld

Borg gelijk speelveld op Europees en internationaal niveau door heldere en eenduidige wet- en regelgeving m.b.t. veiligheidsnormen en effectieve grenscontroles.

Efficiency

Meer capaciteit toezichthouders en inzet digitalisering voor ongestoord goederenverkeer, met een minimum van administratieve handelingen.

Informatie

Netwerk van slimme camera’s langs hoofdwegennet en parkeerplaatsen.

Samenwerking

Een krachtige publiek-private samenwerking op basis van gelijkwaardigheid voor de aanpak van ondermijning en voor de realisatie van digitale veiligheid, ofwel cybersecurity om de kwetsbaarheid te verminderen.

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op

Wie is de logistieke alliantie?

Wie zijn de partijen van de LA

Onze lobbypunten

Wat is onze input voor het regeerakkoord

Contact met Logistieke Alliantie

Neem per mail of telefonisch contact op